Historia

Interimstyrelsen

Bildandet

De första samlingslokalerna i vår bygd kom till i början av 1930-talet. Dessförinnan fanns enbart Kommunalhuset på Hjärtums Billegård, som i första hand var avsett för kommunala möten.
Både Folkets Hus och Bygdegården uppfördes under åren 1933 – 1934.

Folkets Hus var i bruk fram till början av 1960-talet och Bygdegården användes fram till dess att Hjärtumsgården var klar. Bygdegården stod på ofri grund och arrendet var då inne på sista året. Byggnaden var i ett helt nedslitet skick och motsvarade på inte sätt de krav som idag ställs på en samlingslokal.

1974 togs frågan upp om lämplig lösning på lokalfrågan och framställning om bidrag gjordes till Lilla Edets kommun. Kommunen behandlade frågan första gången i februari 1975.
Kommunstyrelsen lämnade över frågan till dåvarande Fritidsnämnden som kallade till möte Hjärtums Församlingshem i mars 1975. En interimsstyrelse valdes att arbeta vidare med frågan, fyra av de personer som valdes då var fortfarande med i styrelsen när invigningen hölls.

Ett antal tomtförslag diskuterades, ritningar togs fram, ändringar gjordes, kostnadsräkningar höll ej. Inflationen har starkt påverkat kostnaden.

Efter flera omarbetade förslag blev det i feb -80 byggnadstillstånd, i mars -82 preliminärt besked om statligt bidrag, i juni -82 lämnade Länsarbetsnämnden igångsättningstillstånd, 12 juni -82 start för schaktningsarbeten, väg mm, 20 aug -82 påbörjades de egentliga byggarbetena. Och mindre än åtta månader senare, i april 1983 hölls invigningen.

Budgeten låg på ca 3,780 miljoner men kostnaden stannade på ca 3,2 milj., alltså en halv miljon lägre. Staten bidrog med 1,270 miljoner och Lilla Edets kommun med 700 000: – + tomt och VA.

Det utfördes ca 3 500 ideella arbetstimmar, flera personer gjorde mellan 100 – 200 timmar och det har varit 60 – 65 styrelsemöten med stimulerande diskussioner om bästa lösningar.

Den sittande styrelsens förhoppning vid invigning är att ”Lokalen ska tjäna sitt syfte och positivt bidraga till utvecklingen i vår bygd”.

Ovanstående text kommer från välkomsttalet av Ulf Svenungsson vid invigningen av Hjärtumsgården 8 april 1983

Första mötet